Please wait...
Applicant Declaration and Consent Form for Performing Tests
*הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומיועד לשני המינים.
(שים לב, בטופס זה 5 סעיפים, עליך לגלול מטה כדי לצפות בכולם)
 1. במסגרת תהליך הכוון/ייעוץ לימודים/ קריירה, נתבקשתי לבצע באמצעות חברת פילת, מבחנים למיפוי כישורים ויכולות אשר יסייעו לי להכיר את עצמי ככלי תומך החלטה באשר לתהליך הייעוץ/ ההכוון.
 2. ידוע לי כי האבחון נועד לסייע לי להכיר את נטיותי, יכולותי, והעדפותי במטרה לסייע לי לקבל החלטה בתהליך הכוון/ ייעוץ לימודים ו/או קריירה. הובהר לי, כי תוצאות המיפוי הינן כלי תומך החלטה בלבד עבורי, וכי בכל מקרה ההחלטה היא שלי בלבד.
 3. הובהר לי, כי המכון רשאי לשמור במאגר מידע (כמובנו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) המוחזק על ידו או מצוי בבעלותו (להלן: "מאגר מידע") את תוצאות האבחון/ המיפוי שאעבור ו/או את ניתוח תוצאותיהם ו/או כל חומר נלווה בענייני (להלן ביחד: "המידע").
 4. שמירת המידע תיעשה בכפוף להסכמתי כאמור בטופס זה - יהא באפשרותי לבקש מהמכון, בכל עת, למחוק את המידע ו/או להסיר את פרטי המזהים מהחומר שנשמר בידי המכון במאגר מידע, על-פי שיקול-דעתי הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. כן הובהר לי, כי למכון נתונה הזכות למחוק את המידע או כל חלק ממנו ו/או למחוק את הפרטים המזהים שלי מכל חומר השמור אצלו, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי. הובהר לי כי בכפוף להסכמתי וחתימתי להלן, האבחון והמיפוי שאני עומד לעבור, תוצאותיהם וניתוח התוצאות, וכן כל חומר נלווה (להלן ביחד: "המידע"), עשויים להישמר על-ידי המכון (באופן מאובטח), למטרות הבאות:
  1. לאפשר לי לקבל שיחת משוב אודות יכולותיי, נטיותי.
  2. לאפשר לי להסב בעתיד את תוצאות המבדקים לטובת ארגון אחר ו/או תפקיד אחר, על פי בחירתי בכפוף לאישורי מראש לכל הסבה כאמור.
  3. לצרכי עריכת מחקרי תוקף ומהימנות מקצועיים על ידי המכון.
  4. לצרכי ארכיב של המכון או לצורך מטרות אחרות הנובעות במישרין מהליך ההכוון.

  כן הובהר לי, כי אם לא אסכים לשמירת המידע או לעשיית שימוש בו כאמור לעיל זאת בכפוף להודעה על כך מראש ובכתב לחברה - הדבר לא יפגע בשום צורה באפשרותי לבצע את האבחון ולא ישפיע על תוצאות המיפוי שאעבור; וכי אהיה רשאי לחזור בי מהסכמה לשמירת המידע או לעשיית שימוש בו כאמור לעיל, בכל עת.
 5. הנני הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כדלקמן:
  1. כי אני מודע/ת לכך כי החברה אישרה לי לעשות שימוש במערכת המבחנים הממוחשבת לשימושי האישי בלבד לצורך אבחון לקבלה לעבודה/ ייעוץ תעסוקתי או אבחון אחר וכי פרט למטרת שימוש זו, הנני מתחייב/ת לא לעשות כל שימוש אחר במערכת המבחנים והמבחנים הממוחשבים ובכלל זה, אך לא רק, לא להעביר את המבחנים הממוחשבים ו/או כל חלק מהם לשימושו של אדם אחר.
  2. לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר לצד ג' כלשהו את תוכנם של המבחנים והשאלונים הממוחשבים ו/או כל חלק מהם.
  3. ידוע לי כי כל זכויות הקניין והקניין הרוחני במערכת המבחנים הממוחשבת לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור), זכויות היוצרים, סימני המסחר, הפטנטים ו/או זכויות השימוש בה הינם קנייה הבלעדי של החברה ולח"מ אין כל זכות בהם פרט לצורך השימוש המורשה כמפורט בסעיף 1 לעיל.
  4. הנני מודע/ת לכך, כי הפרת כתב התחייבו זה עשויה לגרום לחברה נזקים כבדים ואף בלתי הפיכים.
אני I agree to perform the tests subject to the above.
אני I agree that information about me be saved by the Institute in a secured manner, and for it to be used for the purposes as stated above only. I am aware that in the event of checking this option, the information about me will not be kept and will be deleted on completion of the selection process.
אני I agree that Pilat, or anyone appointed by Pilat, contact me regarding other services.
הנני מאשר/ת ומסכים/ה כי אופן עריכת האבחון והמיפוי, תוצאותיהם וכן אופן שמירת או אופן השמדת האבחונים הנ"ל, לא יקנו לי כל זכות תביעה נגד החברה, והריני מתחייב/ת שלא לעלות נגד החברה או מי מטעמה כל דרישה ו/או תביעה שאינה מתיישבת עם הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל.